Wielki Tydzień

UWAGA!

Zgodnie z przepisami sanitarnymi w naszych kościołach obowiązują poniższe limity:

Kościół parafialny: 40 osób

Drzewice: 10 osób

Siadamy tylko w wyznaczonych miejscach. Wchodząc do kościoła należy zdezynfekować ręce (automatyczne dyspensery) oraz zasłonić usta i nos maseczką! Do komunii św. podchodzimy zachowując odstęp przynajmniej 1,5 m od kolejnej osoby. Te osoby, które przyjmują komunię na rękę podchodzą w pierwszej kolejności. Wierni ci, są w sposób szczególny zobowiązani, aby dokładnie sprawdzić, czy na dłoniach nie pozostały partykuły Najświętszego Sakramentu i je spożyć w obecności szafarza.

Prosimy naszych parafian o zrozumienie i ścisłe stosowanie tych zaleceń oraz o ofiarowanie wszelkich niedogodności z tym związanych razem z Chrystusem, który „chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,8-9).

Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej

Msze Święte o godz.:

        7:30, 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00

w Drzewicach o godz.: 9:30 i 12:00

Gorzkie Żale o godz.: 17:00

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek
i Wielka Środa

Wspomnienie ostatnich dni Pana Jezusa: namaszczenie w Betanii, zapowiedź zdrady Judaszowej i Piotrowej

Msze Święte: 8:00, 18:00 (nie ma mszy w Drzewicach)

sakrament pokuty i pojednania od 17:00.

Wielki Czwartek

Dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. W Gorzowie Wlkp., przed południem, odbywa się  tzw. Msza Krzyżma. Biskup diecezjalny wraz z księżmi odnawia przyrzeczenia kapłańskie. Poświęcone zostają oleje używane przy sakramentach:

namaszczenia chorych – olej chorych,
chrztu dorosłych – olej katechumenów,
chrztu, bierzmowania i kapłaństwa – Krzyżmo święte.

W tym dniu nie ma spowiedzi świętej!

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej:
udział tylko z zaproszeniem
Kościół Parafialny: 19:00
Drzewice: 17:00

Jest to jedyna Msza Święta sprawowana tego dnia w kościołach. Rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. Brak błogosławieństwa na zakończenie Mszy Świętej to znak, że wszystkie dni Triduum stanowią nierozerwalną całość. Po Mszy następuje symboliczne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Adoracja ma charakter dziękczynienia za dar Eucharystii:

Po Mszy św. – Gorzkie Żale cz. I
21:00 – Zakończenie Adoracji w Drzewicach
24:00 – Zakończenie Adoracji.

Wielki Piątek

Dzień męki, śmierci i złożenia do grobu Pana Jezusa. Jeden z dwóch dni w roku w którym nie ma Mszy Świętej. Wszystkie osoby od 18. do 60. roku życia obowiązuje post ścisły a od 14. roku życia również wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Adoracja ma wymiar pokutny, rozważamy mękę Pana Jezusa. Plan adoracji:

08:00 – rozpoczęcie Adoracji, Ciemna Jutrznia
15:00    Droga krzyżowa, Gorzkie Żale cz. II i Koronka do Bożego Miłosierdzia (Nowenna przed Świętem Miłosierdzia)

Spowiedź św.:        08:30-10:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00

Liturgia Wielkiego Piątku:
udział tylko z zaproszeniem
Kościół Parafialny: 19:00
Drzewice: 17:00
przynosimy własne krzyże z domu
(te przed którymi się na co dzień modlimy)

Część I Liturgia Słowa Bożego: opis męki Pana Jezusa według św. Jana (jedynego który był przy Krzyżu). Następnie będzie uroczysta modlitwa powszechna, która jest zbudowana z 10 wezwań obejmujących potrzeby całego świata

Część II Adoracja Krzyża. Znak hańby i śmierci – która po ludzku była porażką, stał się dla chrześcijan największym wyróżnieniem i drzewem zwycięstwa. Chrystus umierając na nim otworzył nam bramy Królestwa Niebieskiego, dlatego też, ze czcią i pobożnością adorujemy ten Znak. Drzewo Krzyża będzie odsłaniane w trzech etapach, my po każdym z nich w odpowiedzi wyrazimy swoją miłość wobec krzyża przez aklamację „Pójdźmy z pokłonem” oraz przyklęknięcie.

Część III Komunia Święta rozdzielana z Chleba Eucharystycznego, który pozostał od Wielkiego Czwartku, ukazuje nierozerwalny związek śmierci Chrystusa i Eucharystii.

Część IV Przeniesienie do grobu. Zgodnie z wielowiekową tradycją, przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Trwając na modlitwie rozważajmy misterium męki i śmierci Chrystusa.

Po Liturgii – Gorzkie Żale cz. III
21:00 – Zakończenie Adoracji w Drzewicach
24:00 – Zakończenie Adoracji.

Wielka Sobota – dzień ciszy

Drugi dzień w roku kiedy nie ma sprawowanej Mszy św.

08:00       rozpoczęcie Adoracji – Jutrznia z Godziną Czytań
15:00       Koronka do Bożego Miłosierdzia (Nowenna przed Świętem Miłosierdzia)

Spowiedź św.:        08:30-10:00, 16:00-18:00

Adoracja w Drzewicach: 12:00-13:00

Tradycyjne błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę jest odwołane w całej diecezji przez biskupa diecezjalnego.

Wzorem ubiegłego roku, głowa rodziny będzie mogła pobłogosławić pokarmy przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst modlitwy jest w dodatku do tego informatora.

WIGILIA PASCHALNA:

udział tylko z zaproszeniem
Kościół Parafialny:
22:00
Drzewice: 19:30

Przynosimy ze sobą świece!

Wigilia Paschalna jest najważniejszym wydarzeniem całego roku. Zaczyna ona świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania. Liturgia ta stanowi centralny moment tajemnicy paschalnej. Dopełnia się wszystko, co rozważaliśmy i przeżywaliśmy w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. To modlitewne czuwanie ku czci Zmartwychwstania, będzie drogą wiodącą w kierunku fundamentów chrześcijaństwa – do Chrystusa, który jako pierwszy przeszedł ze śmierci do życia.  Liturgia składa się z kilku części:

Liturgia Światła: błogosławi się ogień oraz nowy Paschał, śpiewa się Orędzie Wielkanocne oznajmiające radość Wielkiej Nocy;

Liturgia Słowa zawiera 8 czytań i psalmów oraz Ewangelię;

Liturgia Wody zawiera litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;

Liturgia Eucharystii która kończy się błogosławieństwem oznajmującym radosne Alleluja;

Niedziela Zmartwychwstania

Niedziela niedziel. To do niej zdążają i z niej biorą początek wszystkie niedziele, uroczystości i święta.

Msze Święte o godz.: 7:30, 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00

w Drzewicach o godz.: 9:30 i 12:00

Poniedziałek wielkanocny

Msze Święte o godz.: 7:30, 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00

w Drzewicach o godz.: 9:30 i 12:00

DODATEK – Niedziela Zmartwychwstania

Śniadanie wielkanocne w rodzinie

Stół powinien być nakryty białym obrusem i – jeśli to możliwe – udekorowany zielonymi pędami zbóż, bukszpanem czy gałązkami wierzby. Główne miejsce na stole zajmują zapalona świeca przypominająca paschał, oznaczający Chrystusa Zmartwychwstałego oraz koszyk z symbolicznymi pokarmami przypominającymi ucztę paschalną (malowane jajka, chleb, sól, chrzan, wędlina) i figurka wielkanocnego baranka.

Zapalając świecę, ojciec rodziny lub prowadzący podnosi ją mówiąc:
Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja

Wszyscy: Prawdziwie powstał, jak powiedział. Alleluja

Następnie prowadzący mówi:

P. Pan zmartwychwstał i jest z nami. Z Nim żadna ciemność nas nie ogarnie. W Nim mamy życie wieczne. Niech wielkanocna radość całego Kościoła będzie też radością naszej rodziny.

CZYTANIE EWANGELII

Teraz ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii (Mt 28, 1-10)

Lektor: Z Ewangelii według świętego Mateusza.

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

L. Oto słowo Pańskie.

W. Chwała Tobie, Chryste.

Teraz wszyscy wstają, a prowadzący mówi:

P. Módlmy się teraz za wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, za cały Kościół i świat.

Módlmy się za Kościół święty, papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, naszych księży…. i cały lud Boży, abyśmy razem byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie. Ciebie prosimy…

Módlmy się za wszystkich dotkniętych obecną epidemią na świecie i w Polsce: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli.

Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego.

Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Módlmy się za wszystkich naszych rodaków w Polsce i na całym świecie, aby święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości.

Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia, znaleźli wieczną w chwale zmartwychwstania.

Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas łudzi. Niech Bóg napełni nas ufnością w swą Opatrzność, pragnieniem nawrócenia i wiarą w życie wieczne.

P. Módlmy się wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

W. Ojcze nasz…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM

Prowadzący mówi:

P. Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, pobłogosław te pokarmy wielkanocne, daj nam tu zebranym razem przy stole z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Rozpoczyna się dzielenie jajkiem i składanie sobie życzeń.

MODLITWA PO POSIŁKU

Po posiłku prowadzący mówi:

P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja

W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.

P. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W. Amen. Alleluja.

Na zakończenie odmawia się modlitwę „Królowo nieba”

P. Królowo nieba, wesel się, Alleluja!

W. Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!

W. Módl się za nami do Boga, Alleluja!

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

P. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.