Sakrament Chrztu Świętego

Wymagane dokumenty oraz dyspozycje:

miejscem udzielenia Sakramentu Chrztu Świętego jest Parafia faktycznego zamieszkania (a nie zameldowania stałego lub tymczasowego). A więc adres dziecka mającego przyjąć chrzest i jego rodziców musi być zgodny z fizycznym miejscem przebywania (ulicą czy miejscowością należącą terytorialnie i administracyjnie do danej Parafii ).

Jeśli dziecko czy rodzice mieszkają poza terytorium Parafii w której ma odbyć się Chrzest – na jego przyjęcie – potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza Parafii, na terenie której faktycznie, fizycznie zamieszkują czy przebywają.

1) Akt urodzenia dziecka z USC

2) KANDYDACI NA CHRZESTNYCH zaświadczenie z Parafii miejsca faktycznego zamieszkania czy przebywania o tym, że kandydat mieszka na terenie danej parafii, jest po Bierzmowaniu, jest osobą wierzącą i praktykującą systematycznie niedzielną Mszę Św., oraz żyje bez przeszkód kanonicznych jako osoba w sakramentalnym związku małżeńskim lub samotnie jako kawaler czy panna ( osoby żyjące w tzw. związkach partnerskich bez ślubu kościelnego ( z przeszkodą czy bez przeszkody ) i bez możliwości korzystania z sakramentów nie mogą pełnić roli RODZICÓW CHRZESTNYCH.

3) WEDŁUG NOWYCH ZARZĄDZEŃ KS. BISKUPA W NASZEJ DIECEZJI OBOWIĄZUJE CYKL 4 OBOWIĄZKOWYCH SPOTKAŃ DLA RODZICÓW DZIECKA I CHRZESTNYCH.
Po ukończeniu tych spotkań otrzymuje się stosowne zaświadczenie (do wielokrotnego użycia  przy następnych czy innych formalnościach związanych z Sakramentem Chrztu Św.)


I SPOTKANIE

W BIURZE PARAFIALNYM CO NAJMNIEJ NA MIESIĄC PRZED PLANOWANYM CHRZTEM DZIECKA

II, III i IV SPOTKANIE
3 KONFERENCJE W DRUGĄ, TRZECIĄ I CZWARTĄ SOBOTĘ MIESIĄCA O GODZ. 19.00 W SALCE PRZY PLEBANII.

• Rodzice dziecka otrzymują:
1) Kartki do spowiedzi świętej (przed przystąpieniem do sakramentu pojednania trzeba powiedzieć, że jest to spowiedź ojca/matki przed chrztem św.; podobnie chrzestni). Należy pamiętać, że chrzestnymi mogą być bierzmowani i praktykujący katolicy, którzy mogą przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej. Prosimy także zachęcić swoje Rodziny do skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.
2) Kartki do spowiedzi świętej dla chrzestnych
3) Jeżeli rodzice dziecka nie mają ślubu sakramentalnego (kościelnego), to nie mogą przystąpić do spowiedzi św. i Komunii świętej oraz piszą Oświadczenie, że dziecko wychowają w wierze katolickiej, a jeżeli nie ma przeszkód, postarają się zawrzeć sakrament małżeństwa – w innym wypadku chrzest dziecka należy odłożyć (por. KPK Kan. 868 § 1)

•  W parafii Matki Bożej Rokitniańskiej w Kostrzynie nad Odrą chrzty odbywają się w niedziele na mszy godz. 12.30.

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca czasu.” (Mt 28,19n)

Idźcie na cały świat, głoście ewangelię całemu stworzeniu.  Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 16,15n)

Kodeks Prawa Kanonicznego o sakramencie chrztu świętego:

Kan. 849. Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.
Kan. 868 § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:
1° aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;
2° aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.
Kan. 872. Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.|

Kan. 874 § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.